Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Dassen Group website.

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de Dassen Group website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Dassen Group niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Dassen Group website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de Dassen Group website van Dassen Group verder te gebruiken.

 • De Dassen Group website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Dassen Group geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Derhalve sluit Dassen Group elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dassen Group. Evenmin is Dassen Group aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
 • Het is Dassen Group te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Dassen Group website, te wijzigen. Dassen Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Dassen Group toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
 • Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Dassen Group geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Dassen Group geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.
 • Dassen Group kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
 • Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Dassen Group tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dassen Group.
 • Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Dassen Group website is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen Dassen Group en een opdrachtgever zal een bevoegd rechter uit het arrondissement Maastricht het geschil beslechten. Dassen Group behoudt zich echter het recht voor om de gebruiker van de Dassen Group website te dagvaarden voor de rechter in het land waar de gebruiker gevestigd is, of waar de gebruiker een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft.

Disclaimer (EN)


General Terms and Conditions for using the Dassen Group website.

By using this website you accept the General Terms and Conditions for using the Dassen Group website as they are stated below. You also declare that you will not hold Dassen Group responsible or liable for information, recommendations and/or advice that may be contained in this website. It is not allowed to use the Dassen Group website without the acceptance of theDassen Groupse general terms and conditions.

 • This Dassen Group website is composed with the utmost care. However Dassen Group does not give any guarantee whatsoever, express or implied, that the information, which - but not solely - includes variety descriptions and cultivation technical advises, contained in or referred to on this website is complete and accurate and suitable for the purpose the user of this website may give to it. Dassen Group, therefore, accepts no liability whatsoever for damages resulting directly or indirectly from the use of this website, including consequential damages or loss of profit. Furthermore, Dassen Group will not be liable for any damages, resulting directly or indirectly from inability to use this website.
 • Dassen Group reserves the right to alter this website and its contents, including these General Terms and Conditions for using the Dassen Group website at any time. Dassen Group will not be liable in any way for possible consequences of such changes. None other than Dassen Group is permitted to alter this website.
 • This website may contain links or references to other websites. As Dassen Group does not supervise the contents of third-party websites, Dassen Group will not accept any responsibility or liability for information originating, directly or indirectly, from third-party websites.
 • Dassen Group cannot be held responsible or liable in any way for direct or consequential damage to computer hardware and/or software resulting directly or indirectly from the use of this website.
 • All information and images on this website are protected by the copyright of Dassen Group, unless otherwise stated. No part of the contents of this website may be reproduced and/or published by means of print, photocopy, microfilm, digital or in any other form, without prior written consent from Dassen Group.
 • These General Terms and Conditions for using the Dassen Group website are subject to the laws of The Netherlands. All disputes will be settled by the Court of Law in Maastricht, The Netherlands.