Kwaliteit

Dassen Group is continu op zoek naar verbetering. Ook op het gebied van kwaliteit. De kwaliteit van een product mag geen toevallige uitkomst zijn van een proces: het moet een logisch gevolg zijn. Wij zijn van mening dat alle elementen in een proces die niet leiden tot waarde verhoging, verspilling zijn. Hierbij moet men denken aan elementen als: productieverlies, faalkosten, voorraden, transport, defecten en wachttijden. Om een proces zo waardevol mogelijk te laten zijn is het van groot belang dat de betrokken partijen vanaf de ontwerpfase met elkaar een effectieve planning maken waarin werkzaamheden optimaal op elkaar aansluiten.

 

De scope van deze werkzaamheden is: Het engineeren, testen, onderhouden en in gebruik nemen van werktuigbouwkundige, elektrotechnische procesbesturigsproducten voor utiliteit en industriëlee toepassingen


Om te voldoen aan deze normen worden continu audits (intern en extern) uitgevoerd met als doel het waarborgen van de vereiste kwaliteit. Daarnaast blijft Dassen Group constant in ontwikkeling op het gebied van kwaliteit, normen, eisen en innovaties. Tevens blijft een positief kritische houding ten aanzien van ons eigen handelen en het opvolgen van processen en procedures onverminderd belangrijk.
Onder de kop downloads zijn de verschillende certificeringen zichtbaar waaraan Dassen Group voldoet.

VGM (veiligheid, gezondheid en millieu)

Dassen Industrial Projects is VCA P gecertificeerd, Dassen-LvH is VCA * gecertificeerd. Alle uitvoerende medewerkers zijn minimaal in het bezit van VCA-Basis en de leidinggevende van VCA-Vol. Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten lopen continu als een rode draad door onze organisatie. Eenmaal per jaar toetst Lloyds Register Dassen Industrial Projects of voldaan wordt aan de VCA 2008/5.1 -norm en Dassen-LvH aan de VCA 2017/6.0 -norm. De geldigheid van het certificaat is 3 jaar. Door het continu uitvoeren van werkplekinspecties en het houden van toolboxmeetings wordt bereikt dat er een veilige werkmentaliteit heerst. Door het preventieve karakter worden zowel persoonlijke ongevallen als schade voorkomen en gevaarlijke situaties tot een aanvaardbare niveau teruggebracht. Aan de Persoonlijke Beschermings Middelen, alsook overige veiligheidshulpmiddelen, worden hoge eisen gesteld.

Naast de Algemene Risico Inventarisatie Evaluatie, de RIE, wordt afhankelijk van de complexiteit en verhoogde risico niveau een project VGM-plan opgesteld. Eventueel aangevuld met een Taak Risico Analyse, een TRA. VGM-aspecten zijn een standaard agendapunt.

Vier maal per jaar worden de VGM-doelstellingen met de directie geëvalueerd, indiennoodzakelijk worden correctieve maatregelen geïmplementeerd