Kwaliteit

Dassen Group en haar werkmaatschappijen zijn voor alle uit te voeren activiteiten NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Om te voldoen aan deze norm worden continu intern audits uitgevoerd met als doel, waarborgen dat aan de vereiste kwaliteit wordt voldaan. Lloyds Register toetst onze organisatie 1 maal per jaar en iedere 3 jaar wordt een volledige initiële audit voor hercertificatie uitgevoerd. Het kwaliteitsmanagement systeem omvat procedures, instructies en formulieren, waarin veel aandacht is voor de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uit te voeren activiteiten.

In nagenoeg alle vergaderingen is kwaliteit een standaard agendapunt. In het bijzonder in de Management Review Vergadering wordt beoordeeld of er aan de gestelde doelstelling is voldaan, of voor een volgende periode een hoger niveau kan worden nagestreefd en welke corrigerende en preventieve maatregelen er geïnitieerd dienen te worden.

 

 

VGM (veiligheid, gezondheid en millieu)

Dassen-LvH is VCA * gecertificeerd. Alle uitvoerende medewerkers zijn minimaal in het bezit van VCA-Basis en de leidinggevende van VCA-Vol. Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten lopen continu als een rode draad door onze organisatie. Eenmaal per jaar toetst Lloyds Register onze organisatie of voldaan wordt aan de VCA 2017/6.0 -norm. De geldigheid van het certificaat is 3 jaar. Door het continu uitvoeren van werkplekinspecties en het houden van toolboxmeetings wordt bereikt dat er een veilige werkmentaliteit heerst. Door het preventieve karakter worden zowel persoonlijke ongevallen als schade voorkomen en gevaarlijke situaties tot een aanvaardbare niveau teruggebracht. Aan de Persoonlijke Beschermings Middelen, alsook overige veiligheidshulpmiddelen, worden hoge eisen gesteld.

Naast de Algemene Risico Inventarisatie Evaluatie, de RIE, wordt afhankelijk van de complexiteit en verhoogde risico niveau een project VGM-plan opgesteld. Eventueel aangevuld met een Taak Risico Analyse, een TRA. VGM-aspecten zijn een standaard agendapunt.

Vier maal per jaar worden de VGM-doelstellingen met de directie geëvalueerd, indiennoodzakelijk worden correctieve maatregelen geïmplementeerd